Zakupy w PTL sklep

Proponujemy Państwu zamawianie naszych pozycji wydawniczych (oferta w tabeli). Zakupu można dokonać za pośrednictwem wpłat gotówkowych na konto ZG PTL (cennik w tabeli), z dopiskiem wyjaśniającym na którą/- e pozycję/- e wydawniczą/- e dokładnie jest przeznaczona, informacja o ilości egzemplarzy, dokładnym adresem zamawiającego i NIP – em oraz adnotacją: upoważniam ZG PTL do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Tomy Logopedii dostępne są w siedzibie Zarządu Głównego PTL więcej informacji w linku Zakupy w PTL

Zakupy w PTL

 

Polskie Towarzystwo Logopedyczne posiada w sprzedaży niżej wymienione pozycje wydawnicze:

LOGOPEDIA, T. 29, PTL 2001 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 30, PTL 2002 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 31, PTL 2002 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 32, PTL 2003 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 33, PTL 2004 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 34, PTL 2005 waga 1 kg                   cena 27,00 zł

LOGOPEDIA, T. 35, PTL 2006 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 36, PTL 2007 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 37, PTL 2008 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 38, Nakład wyczerpany

LOGOPEDIA, T. 39/40, PTL 2010/11 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  41, PTL 2012 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  42, PTL 2014 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  43/44, PTL 2015 waga 1 kg


SKALA DYZARTRII, WERSJA DLA DZIECI, waga 0,35 kg cena 27,00 zł

LOGOPEDYCZNY TEST PRZESIEWOWY waga 0,35 kg cena 31,50 zł

Zakupu można dokonać za pośrednictwem wpłat gotówkowych na konto ZG PTL
z dopiskiem wyjaśniającym na którą/- e pozycję/- e wydawniczą/- e dokładnie jest przeznaczona, informacja o ilości egzemplarzy, dokładnym adresem zamawiającego i NIP – em. Dodatkowo do każdej standardowej paczki (bez względu na to,
czy jest wystawiona faktura czy nie) doliczana jest opłata za wysyłkę, powiększona
o 23%vat . Kwota, którą zamawiający powinien wpłacić to:

koszt zamawianej pozycji + koszt paczki + 23% VAT od kosztu paczki

Koszt przesyłki można wyliczyć klikając tutaj http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm

Informujemy jednocześnie, że ZG PTL nie prowadzi sprzedaży wydawniczej za zaliczeniem pocztowym oraz nie realizuje zamówień telefonicznych i mailowych.

Dane do przelewu:
Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny
ul. Sowińskiego 17
20-040 Lublin
PKO BP S.A. II O/Lublin Nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106


Polskie Towarzystwo Logopedyczne uprzejmie informuje, że zamówienia realizowane są raz w miesiącu w chwili otrzymania wyciągu z banku za dany miesiąc. Wyciąg dociera do nas około 10 dnia następnego miesiąca. I tak jeśli wpłaty dokonacie Państwo np. w październiku, przesyłka powinna do Państwa dotrzeć do 20 listopada.

 

 

 

 

 

Wydawnictwa

W Zakładzie redagowane są dwie serie wydawnicze:

"Komunikacja językowa i jej zaburzenia" (red. S. Grabias) - ukazało się dotychczas 20 tomów,
"Mowa. Teoria - Praktyka" seria artykułów i rozpraw (red. S. Grabias oraz E. Muzyka i A. Domagała).

Ponadto pracownicy Zakładu redagują czasopisma ogólnopolskie:

"Logopedia" (S. Grabias, U. Jęczeń, Zdz. M. Kurkowski, J. Panasiuk, A. Sołtys-Chmielowicz, T. Woźniak),
"Audiofonologia" (Zdz. M. Kurkowski)."

BiuletynLogopedyczny" (S. Grabias,J. Panasiuk)

Pracownicy

dr hab. Tomasz Woźniak, prof. nadzw. UMCS - Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
prof. dr hab. Stanisław Grabias
dr hab. Krzysztof Kochanek, prof. nadzw. UMCS
dr hab. Aneta Domagała
dr hab. Zdzisław Marek Kurkowski
dr hab. Urszula Mirecka
dr hab. Jolanta Panasiuk
dr Urszula Jęczeń
dr Wanda Kostecka
dr Anita Lorenc
dr Ewa Muzyka-Furtak
dr Joanna Stasiak
dr Marta Wysocka
dr Marek Zadrożniak
mgr Magdalena Kozłowska
mgr Anna Kruczyńska
mgr Wojciech Lipski
mgr Krzysztof Porębski (asystent techniczny)
mgr Jadwiga Wieszczycka (pracownik "Poradni Logopedycznej" UMCS)
mgr Jolanta Frąk - Sekretariat Zakładu (Dom Studenta „Kronos" ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin)
tel./fax. 537-54-15.

Historia Zakładu

Zakład Logopedi i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest najstarszym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym o tym profilu w Polsce. Powstał w 1969 r. z inicjatywy prof. Leona Kaczmarka. Funkcjonował wówczas jako Zakład Logopedii. Przez długi czas, był jedyną placówką naukową tego typu w kraju, kształcił logopedów na dwuletnich studiach podyplomowych w zakresie "logopedii korekcyjnej" i na rocznych studiach "logopedii szkolnej". Do niedawna zatem większość logopedów pracujących w Polsce była absolwentami UMCS. Obecnie istnieją już Zakłady Logopedii w Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Pedagogicznej w Krakowie i w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Profesor Leon Kaczmarek był także twórcą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, założycielem i długoletnim redaktorem czasopisma "Logopedia", które to pismo osiągnęło wysoki poziom merytoryczny i międzynarodową renomę.

W 1990 r. kierownikiem Zakładu, po odejściu prof. Kaczmarka na emeryturę, został profesor Stanisław Grabias. Zakład zmienił nazwę (na Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego), poszerzył zakres badań i zmienił nieco formę kształcenia studentów. Zakład jako pierwszy w Polsce rozpoczął kształcenie logopedów i prowadzi je w różnych formach już od ponad 30 lat. Najnowszym osiągnięciem pracowników Zakładu jest zgoda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie w UMCS studiów w zakresie "logopedii z audiofonologią" jako kierunku unikatowego. Studia te Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS będzie prowadził od roku akademickiego 2007/2008 wespół z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, kierowanym przez prof. dra hab. Henryka Skarżyńskiego.

Przy Zakładzie działa Naukowe Koło Logopedów i Audiofonologów. Członkowie koła uczestniczą w terapii osób z zaburzeniami mowy na zajęciach prowadzonych przez pracowników Zakładu. Organizują sympozja naukowe oraz warsztaty logopedyczne. Istniejąca przy Zakładzie Uniwersytecka Pracownia Logopedyczna otacza opieką ponad 100 osób. Osoby te uczestniczą w terapii organizowanej przez pracowników Zakładu. Proces terapii hospitowany jest przez studentów studiów dziennych i studiów podyplomowych.

Z inicjatywy Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego w roku 1999 założono Polski Związek Logopedów. 

W Zakładzie mieści się aktualnie siedziba Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (Przewodniczącym w obecnej kadencji jest prof. dr hab. Stanisław Grabias, a Sekretarzem dr hab. Jolanta Panasiuk - także pracownik Zakładu) oraz Redakcja wydawanego przez PTL czasopisma "Logopedia".

Podkategorie

Podkategorie

20142015

logop okl 42

Logopedia 45 okl 200 coper