Wydawnictwa

W Zakładzie redagowane są dwie serie wydawnicze:

"Komunikacja językowa i jej zaburzenia" (red. S. Grabias) - ukazało się dotychczas 20 tomów,
"Mowa. Teoria - Praktyka" seria artykułów i rozpraw (red. S. Grabias oraz E. Muzyka i A. Domagała).

Ponadto pracownicy Zakładu redagują czasopisma ogólnopolskie:

"Logopedia" (S. Grabias, U. Jęczeń, Zdz. M. Kurkowski, J. Panasiuk, A. Sołtys-Chmielowicz, T. Woźniak),
"Audiofonologia" (Zdz. M. Kurkowski)."

BiuletynLogopedyczny" (S. Grabias,J. Panasiuk)

Pracownicy

dr hab. Tomasz Woźniak, prof. nadzw. UMCS - Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
prof. dr hab. Stanisław Grabias
dr hab. Krzysztof Kochanek, prof. nadzw. UMCS
dr hab. Aneta Domagała
dr hab. Zdzisław Marek Kurkowski
dr hab. Urszula Mirecka
dr hab. Jolanta Panasiuk
dr Urszula Jęczeń
dr Wanda Kostecka
dr Anita Lorenc
dr Ewa Muzyka-Furtak
dr Joanna Stasiak
dr Marta Wysocka
dr Marek Zadrożniak
mgr Magdalena Kozłowska
mgr Anna Kruczyńska
mgr Wojciech Lipski
mgr Krzysztof Porębski (asystent techniczny)
mgr Jadwiga Wieszczycka (pracownik "Poradni Logopedycznej" UMCS)
mgr Jolanta Frąk - Sekretariat Zakładu (Dom Studenta „Kronos" ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin)
tel./fax. 537-54-15.

Historia Zakładu

Zakład Logopedi i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest najstarszym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym o tym profilu w Polsce. Powstał w 1969 r. z inicjatywy prof. Leona Kaczmarka. Funkcjonował wówczas jako Zakład Logopedii. Przez długi czas, był jedyną placówką naukową tego typu w kraju, kształcił logopedów na dwuletnich studiach podyplomowych w zakresie "logopedii korekcyjnej" i na rocznych studiach "logopedii szkolnej". Do niedawna zatem większość logopedów pracujących w Polsce była absolwentami UMCS. Obecnie istnieją już Zakłady Logopedii w Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Pedagogicznej w Krakowie i w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Profesor Leon Kaczmarek był także twórcą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, założycielem i długoletnim redaktorem czasopisma "Logopedia", które to pismo osiągnęło wysoki poziom merytoryczny i międzynarodową renomę.

W 1990 r. kierownikiem Zakładu, po odejściu prof. Kaczmarka na emeryturę, został profesor Stanisław Grabias. Zakład zmienił nazwę (na Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego), poszerzył zakres badań i zmienił nieco formę kształcenia studentów. Zakład jako pierwszy w Polsce rozpoczął kształcenie logopedów i prowadzi je w różnych formach już od ponad 30 lat. Najnowszym osiągnięciem pracowników Zakładu jest zgoda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie w UMCS studiów w zakresie "logopedii z audiofonologią" jako kierunku unikatowego. Studia te Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS będzie prowadził od roku akademickiego 2007/2008 wespół z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, kierowanym przez prof. dra hab. Henryka Skarżyńskiego.

Przy Zakładzie działa Naukowe Koło Logopedów i Audiofonologów. Członkowie koła uczestniczą w terapii osób z zaburzeniami mowy na zajęciach prowadzonych przez pracowników Zakładu. Organizują sympozja naukowe oraz warsztaty logopedyczne. Istniejąca przy Zakładzie Uniwersytecka Pracownia Logopedyczna otacza opieką ponad 100 osób. Osoby te uczestniczą w terapii organizowanej przez pracowników Zakładu. Proces terapii hospitowany jest przez studentów studiów dziennych i studiów podyplomowych.

Z inicjatywy Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego w roku 1999 założono Polski Związek Logopedów. 

W Zakładzie mieści się aktualnie siedziba Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (Przewodniczącym w obecnej kadencji jest prof. dr hab. Stanisław Grabias, a Sekretarzem dr hab. Jolanta Panasiuk - także pracownik Zakładu) oraz Redakcja wydawanego przez PTL czasopisma "Logopedia".

Oddziały PTL

 

 

Struktura Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Oddziały PTL:

  

 

Zarząd Główny


Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

UMCS w Lublinie


adres: ul. Sowińskiego 17, Lublin

tel./fax. (081) 537 54 15
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Statut Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Logopedyczne i zwane jest dalej Towarzystwem.
2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej PTL.

§ 2.

1. Siedzibą Towarzystwa jest Lublin, a terenem jego działalności Rzeczpospolita Polska.

2. Towarzystwo może działać poza granicami RP zgodnie z prawem Polskim, a także może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania.

§ 3.

1. Towarzystwo ma prawo powoływania wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w tym:
1.1. oddziałów regionalnych,
1.2. komisji ds. realizacji określonych zadań,
1.3. innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Towarzystwa.

2. Oddziały regionalne, komisje lub inne jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej, autonomii naukowej, ani finansowej.

§ 4.

1. Towarzystwo posługuje się znakiem słowno-graficznym (tzw. logo), stanowiącym załącznik do
Statutu

2. Jednostki organizacyjne Towarzystwa, w tym oddziały regionalne posługują się wyłącznie logotypem Towarzystwa.

§ 5.

1. Towarzystwo używa pieczęci podłużnej o treści: Polskie Towarzystwo Logopedyczne w Lublinie.

2. Przewodniczący Zarządu Głównego PTL używa pieczęci imiennej o treści: Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie.

3. Sekretarz Zarządu Głównego PTL używa pieczęci imiennej o treści: Sekretarz Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie.

4. Jednostki organizacyjne Towarzystwa używają pieczęci podłużnych, których treść określa Zarząd Główny Towarzystwa.

5. Przewodniczący Zarządu Oddziału Towarzystwa używa pieczęci imiennej, wskazującej na nazwę Oddziału, o treści: Przewodniczący Zarządu Oddziału Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie.

6. Przewodniczący Komisji PTL używa pieczęci imiennej, wskazującej na nazwę Komisji, o treści: Przewodniczący Komisji Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie.

§ 6.

1. Towarzystwo opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji jego celów statutowych.
4. Dochód Towarzystwa przeznacza się na realizację celów statutowych.

§ 7.

1. Towarzystwo może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je członkom Towarzystwa i innym podmiotom krajowym lub zagranicznym zasłużonym dla Towarzystwa.

2. W uznaniu zasług dla Towarzystwa może zostać przyznana odznaka Zasłużony dla Polskiego
Towarzystwa Logopedycznego.

3. W uznaniu zasług dla polskiej logopedii może zostać przyznana odznaka Zasłużony dla polskiej logopedii.

4. Ustanawia się godność Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

ROZDZIAŁ II

1

PRZEDMIOT I CEL TOWARZYSTWA

§ 8.

1. Celem Towarzystwa jest rozwijanie logopedii jako nauki (dyscypliny naukowej) i zawodu.

2. Towarzystwo w ramach działalności prowadzonej w formie organizacji pożytku publicznego realizuje cel określony w ust. 1, w szczególności przez:

2.1. stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu naukowej, dydaktycznej i społecznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i etyki zawodowej;

2.2. ochronę profesji i etosu logopedy, wyrażającą się troską o poziom etyczny i merytoryczny wykonywania praktyki logopedycznej oraz dbałością o interesy osób korzystających z usług logopedycznych;

2.3. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania logopedii;

2.4. reprezentowanie członków Towarzystwa wobec władz państwowych związkowych i samorządowych;

2.5. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania w kraju i za granicą;

2.6. dbałość o poziom kompetencji naukowych i zawodowych logopedów poprzez organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji oraz udział w procedurach specjalizacyjnych i opiniujących ww. sfery;

2.7. działanie na rzecz rozwijania metod oraz standardów badań i praktyki logopedycznej;

2.8. inspirowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych (także w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych i medycznych), organizowanie zjazdów naukowych, konferencji, seminariów, konkursów i zebrań naukowych;

2.9. inspirowanie oraz tworzenie placówek prowadzących działalność usługową (szkoleniową, badawczą, terapeutyczną, profilaktyczną itp.);

2.10. szerzenie i popularyzację wiedzy logopedycznej w formie wykładów publicznych, odczytów, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych;

2.11. prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz, szkolenia i kształcenia umiejętności logopedycznych;

2.12. prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami.

3. Przedmiot działalności Towarzystwa określony w ust 2 pkt 2.1 – 2.5 realizowany jest w formie działalności nieodpłatnej, działalność określona w ust 2 pkt 2.6-2.12 realizowana może być w odpłatnie.

4. Przedmiotem działalności gospodarczej jest wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

4.1. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
4.2. 58.11.Z Wydawanie książek;
4.3. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
4.4. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

4.5. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

4.6. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;

4.7. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

4.8. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
4.9. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

§ 9.

1. Organem naukowym Towarzystwa jest czasopismo „Logopedia", a jej Redaktorem Naczelnym przewodniczący Zarządu Głównego.

2. Inne periodyki wydawane przez Towarzystwo to: „Biuletyn Logopedyczny" oraz „Forum Logopedyczne".

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

2

§ 11

Członkostwo Towarzystwa jest zwyczajne albo honorowe.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa, o ile zaakceptowała i jednocześnie zadeklarowała czynne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa.

§ 13

Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa poprzedzoną
złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:
1. otrzymywania wydawnictw Towarzystwa bezpłatnie lub ulgowo w granicach uprawnień Zarządu;
2. uczestnictwa w zebraniach, odczytach;

3. czynnego uczestnictwa w Walnych Zebraniach Towarzystwa, przy czym członkowie krajowi mają czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa;
5. korzystać z pomocy Towarzystwa.

§ 15
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa;
2. czynne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa;
3. regularne płacenie składek.

§ 16
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna wybitnie zasłużona dla rozwoju logopedii lub
Towarzystwa.

2. Nabycie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Głównego.

§ 17

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, ale nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1. śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka;

2. wystąpienia z Towarzystwa dokonanego na piśmie;
3. wykreślenia przez Zarząd Główny Towarzystwa, jeżeli:
3.1. wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe z przyczyn niezależnych,
3.2. członek nie ureguluje składki do końca roku kalendarzowego, którego składka dotyczy;

4. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa lub działania na jego szkodę.

§ 19

Od uchwały o ustaniu członkostwa wskutek wykreślenia lub wykluczenia, wykreślonemu lub wykluczonemu członkowi przysługuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o takiej uchwale odwołanie do Walnego Zebrania Członków; uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

3

§ 20

1. Władzami Towarzystwa są:

2. Kadencja wybieralnych władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na wspólną kadencję.

3. Sprawowanie tej samej funkcji we władzach Towarzystwa ogranicza się do dwóch kolejnych kadencji.

ROZDZIAŁ V
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 21

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.

§ 22

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

§ 23

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje raz na trzy lata Zarząd Główny, który zawiadamia o tym członków co najmniej na miesiąc przed jego terminem.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. omawianie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego
2. omawianie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej;
3. udzielanie absolutorium członkowi władz Towarzystwa z jego działalności;
4. zatwierdzanie projektu planu pracy Towarzystwa na następną kadencję;

5. wybór członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;
6. podejmowanie decyzji w sprawach objętych wnioskami Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej;
7. zmiana logotypu Towarzystwa;
8. nadawanie godności przewodniczącego honorowego i członka honorowego Towarzystwa;
9. zmiana statutu;

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej;
11. rozpatrywanie spraw nienależących do wyłącznej kompetencji innych władz Towarzystwa'
12. rozwiązanie Towarzystwa.

§ 25

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu, które zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, o ile bierze w nim udział przynajmniej 1/10 wszystkich członków Towarzystwa. W razie braku quorum kolejne Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków i odbywa się ono w drugim terminie o godzinę później.

§ 27

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1.1. z własnej inicjatywy,

1.2. z inicjatywy Komisji Rewizyjnej,
1.3. z inicjatywy co najmniej 50 członków zwyczajnych Towarzystwa.
2. Wystąpienie z inicjatywą zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków wymaga formy pisemnej.

§ 28

Zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków dokonuje się do 2 miesięcy od daty wystąpienia z inicjatywą jego zwołania, nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem nadzwyczajnego Walnego

4

Zebrania Członków, a jego porządkiem obrad są sprawy wskazane w pisemnym wystąpieniu wnioskodawcy.

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD GŁÓWNY

§ 29

1. Na Zarząd Główny składa się od dziesięciu do dwudziestu członków wybieranych co trzy lata na Walnym Zebraniu Członków zwyczajną większością głosów obecnych członków na wspólną kadencję.

2. Kandydatów na członka Zarządu Głównego zgłaszają:

2.1. obecni na Walnym Zebraniu Członków członkowie Towarzystwa spośród członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków,

2.2. każdy z Zarządów Oddziałów Towarzystwa spośród obecnych na Walnym Zebraniu Członków członków tego Zarządu Oddziału Towarzystwa.

3. W skład członków Zarządu wchodzi:

3.1. 10 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa oraz

3.2. do 10 osób zgłoszonych przez poszczególne Zarządy Oddziałów Towarzystwa, które w głosowaniu Walnego Zebrania Członków uzyskało poparcie przynajmniej połowy członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

4. W razie uzyskania poparcia przynajmniej połowy członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków przez większą liczbę kandydatów niż 10, członkami Zarządu Głównego zostają kandydaci zgłoszeni przez poszczególne Zarządy Oddziałów z największą liczbą głosów.

5. W razie uzyskania równej liczby głosów przez więcej niż jednego kandydata, o którym mowa w ust. 4, członkiem Zarządu Głównego zostaje kandydat o dłuższym stażu członkowskim w Towarzystwie.

6. Podczas Walnego Zebrania Członków nowo wybrani członkowie Zarządu Głównego wybierają ze swego grona:

6.1. przewodniczącego,
6.2. 3 zastępców przewodniczącego,

6.3. sekretarza,
6.4. skarbnika.

7. Wyboru jednego z zastępców przewodniczącego członkowie Zarządu Głównego dokonują spośród osób zasiadających w jednym z Zarządów Oddziału Towarzystwa.

§ 31

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. realizowanie i nadawanie kierunku ogólnej działalności Towarzystwa;
2. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej;
3. powoływanie Komisji, Rad Wydawniczych, Naukowych oraz Recenzenckich czasopism
Towarzystwa;

4. ogłaszanie drukiem sprawozdań z trzyletniej działalności Towarzystwa;
5. koordynowanie i wspomaganie pracy Oddziałów Polskiego Towarzystwa Logopedycznego;
6. zwoływanie Walnych Zebrań zwyczajnych i nadzwyczajnych;
7. powoływanie Oddziałów PTL;

8. rozwiązywanie Oddziałów PTL, w przypadku podejmowania przez Oddział działalności niezgodnej ze Statutem PTL;

9. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Oddziałów;
10. rozstrzyganie sporów wynikłych w łonie Towarzystwa na tle jego działalności;
11. zatrudnianie pracowników;
12. przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków;

13. przygotowywanie sprawozdań finansowych, bilansu oraz rachunku zysków i strat Towarzystwa;
14. realizowanie postanowień i wniosków z prac Komisji Towarzystwa;

15. ustanawianie wyróżnień i odznak oraz ich nadawanie;
16. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej;
17. podejmowanie decyzji o zasadach otrzymywania przez członków wydawnictw Towarzystwa.

§ 32

Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 składu Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5

§ 33

1. W przypadku ustania członkostwa lub rezygnacji z funkcji członka Zarządu Głównego, Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełniania składu Zarządu albo podejmuje uchwałę o funkcjonowaniu w zmniejszonym składzie.

2. W przypadku ustania członkostwa lub rezygnacji z funkcji przewodniczącego, jednego z jego zastępców, sekretarza lub skarbnika Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełniania składu Zarządu albo podejmuje uchwałę o wyborze członka Zarządu Głównego na wakującą funkcję.

§ 34

W czasie jednej kadencji dokonanie na podstawie § 33 zmiany w składzie Zarządu Głównego przekraczającej 1/3 składu Zarządu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.

§ 35

Decyzje o charakterze majątkowym Towarzystwa wymagają podpisu dwóch członków Zarządu, w tym
Przewodniczącego lub jednego z jego zastępców oraz sekretarza lub skarbnika i oni też reprezentują
Towarzystwo na zewnątrz.

ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA

§ 36

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego i dwóch członków wybieranych co trzy lata przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów na wspólną kadencję.

2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby:

2.1. nie będące członkami organu zarządzającego ani pozostające z członkami organu zarządzającego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2.2. niekarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 37

Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący. Komisja zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym na wniosek Przewodniczącego lub dwóch członków.

§ 38

W przypadku ustania członkostwa lub rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej, Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełniania składu Zarządu.

§ 39

1. Na 60 dni przed każdym zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków Komisja Rewizyjna:
1.1. sprawdza dokumentację i stan majątkowy Towarzystwa;
1.2. ocenia działalność Zarządu Głównego;
1.3. opiniuje sprawozdanie finansowe, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat Towarzystwa.

2. Z czynności, o których mowa w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków wnioskując co do:

2.1. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego;
2.2. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa.

§ 40

Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej składu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ VII
KOMISJE

§ 41

6

Komisje są jednostkami organizacyjnymi powołanymi przez Zarząd Główny na okres jego kadencji lub doraźnie, w celu opracowania pewnych szczególnych, ważnych zagadnień naukowych lub organizacyjnych oraz wydania opinii w takich sprawach.

§ 42

1. Komisje liczą co najmniej trzech członków wybieranych przez Zarząd Główny.

2. Przynajmniej jednym członkiem Komisji musi być członek Zarządu Głównego. Pozostali członkowie Komisji powoływani są przez Zarząd Główny spośród członków Towarzystwa ze względu na posiadane merytoryczne kompetencje odpowiadające zadaniom Komisji.

§ 43
Za pracę w Komisjach ich członkowie mogą otrzymywać wynagrodzenie.

§ 44

Stałymi Komisjami Towarzystwa są: Komisja ds. Nauki, Komisja ds. Edukacji Logopedycznej, Komisja ds. Etyki. Komisja ds. Oddziałów Towarzystwa.

§ 45

1. Komisja ds. Nauki koordynuje aktywność naukową i wydawniczą Towarzystwa.
2. Przewodniczącym Komisji ds. Nauki jest Przewodniczący Zarządu Głównego.
3. Do zadań szczegółowych Komisji należy:

3.1. czuwanie nad realizacją zasady evidence based practice (EBP – praktyki opartej na dowodach) we wszystkich badaniach i aktywnościach praktycznych logopedii, co połączone jest z włączeniem w badania, diagnozę i terapię logopedyczną nowoczesnych technologii;

3.2. poszerzanie obszaru poszukiwań badawczych i praktyki wykonywania zawodu o rejony wykraczające poza terapię dotyczącą tylko mówienia i rozumienia (wiążę się to z włączeniem w refleksję logopedyczną komunikacji niewerbalnej i społecznych uwarunkowań zachowań językowych, w tym czynnika „jakości życia");

3.3. opiniowanie spraw dotyczących konferencji i szkoleń organizowanych pod patronatem Towarzystwa;

3.4. rekomendowanie Zarządowi Głównemu składu Rad Redakcyjnych, Naukowych i Recenzenckich czasopism i innych wydawnictw Towarzystwa;

3.5. wydawanie w imieniu Towarzystwa ekspertyz naukowych.

§ 46

1. Komisja ds. Edukacji Logopedycznej koordynuje aktywność dydaktyczną Towarzystwa.
2. Do zadań szczegółowych Komisji należy:
2.1. opiniowanie w sprawach kształcenia logopedów i ich kwalifikacji zawodowych;
2.2. wydawanie w imieniu Towarzystwa ekspertyz dotyczących kształcenia logopedów;

2.3. opiniowanie w sprawach obejmowania patronatem Towarzystwa różnych form kształcenia logopedów.

3. Za zgodą właściwego ds. edukacji logopedycznej członka Zarządu Głównego Towarzystwa, Komisja ds. Edukacji Logopedycznej wykonując zadania własne może zasięgać opinii lub w inny sposób korzystać z wiedzy i umiejętności niekwestionowanych autorytetów, także nie będących członkami Towarzystwa.

§ 47

1. Komisja ds. Etyki odpowiada za realizację Kodeksu Etyki Logopedy.

2. Przewodniczącym Komisja ds. Etyki jest jeden z wiceprzewodniczących Zarządu Głównego wskazany przez Zarząd Główny.

3. Do Komisji ds. Etyki wybierane mogą być osoby, których staż członkowski w Towarzystwie wynosi co najmniej 5 lat.

4. Do Komisji ds. Etyki nie mogą kandydować członkowie, wobec których toczy się postępowanie przed Komisją ds. Etyki.

5. W sytuacjach szczególnych, decyzją Zarządu Głównego, Komisja ds. Etyki pełni rolę Sądu Koleżeńskiego.

6. Do zadań szczegółowych Komisji należy:
6.1. opiniowanie w sprawach etyki zawodu logopedy;

6.2. ewaluowanie Kodeksu Etycznego Logopedy;

7

6.3. orzekanie o zgodności postępowania członków Polskiego Towarzystwa; Logopedycznego z Kodeksem Etycznego Logopedy i Statutem Towarzystwa;

6.4. rozstrzyganie – wynikłych w obrębie Towarzystwa – sporów między członkami;

6.5. rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa dotyczących działania organów statutowych Towarzystwa;

6.6. wydawanie w imieniu Towarzystwa ekspertyz.

§ 48

1. Komisja ds. Oddziałów koordynuje działalność Oddziałów Towarzystwa.

2. Przewodniczącym Komisja ds. Oddziałów jest wiceprzewodniczący Zarządu Głównego, wybrany do Zarządu Głównego spośród kandydatów zgłoszonych przez Zarządy Oddziałów.

3. Do zadań szczegółowych Komisji należy:

3.1. wspieranie organizacyjnej działalność Oddziałów;
3.2. czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Towarzystwa w Oddziałach;
3.3. wydawanie w imieniu Towarzystwa ekspertyz naukowych.

ROZDZIAŁ VIII
ODDZIAŁY

§ 49

1. Oddział jest jednostką organizacyjną Towarzystwa i posiada autonomię organizacyjną, której zakres określa Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału.

2. Oddział nie posiada autonomii naukowej, finansowej, ani osobowości prawnej.

§ 50

1. Oddział jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 15 członków
Towarzystwa.

2. Oddział może powstać w rejonie, w którym ma miejsce zamieszkania lub wykonywania pracy co najmniej 15 członków Towarzystwa.

3. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby jego władz ustala Zarząd Główny.

§ 51

Najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa jest Zebranie Członków Oddziału.

§ 52 Postanowienia Statutu dotyczące Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio do Zebrania Członków Oddziału.

ROZDZIAŁ IX
ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 53

Zarząd Oddziału składa się z członków wybieranych co trzy lata na Zebraniu Członków Oddziału zwyczajną większością głosów obecnych członków.

§ 54
1. Zarząd Oddziału liczy pięć osób, a w Oddziałach powyżej 100 członków siedem osób.

2. Zarząd Oddziału konstytuuje się, wybierając ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza, skarbnika. Wymienionych funkcji nie można łączyć.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku kalendarzowym.

4. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
4.1. realizowanie i nadawanie kierunku ogólnej działalności Towarzystwa na danym terenie.

4.2. przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Oddziału Zarządowi Głównemu PTL;
4.3. ogłaszanie drukiem sprawozdań z trzyletniej działalności Oddziału Towarzystwa
4.4. zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału zwyczajnych i nadzwyczajnych
4.5. reprezentowanie Oddziału wobec ZG PTL oraz innych instytucji i osób

4.6. przyjmowanie sprawozdań finansowych, zatwierdzanie bilansu i rachunku wyników zysków i strat Oddziału.

8

5. Decyzje Zarządu Oddziału podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 składu Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Z zastrzeżeniem ust. 1 – 5, postanowienia Statutu dotyczące Zarządu Głównego stosuje się odpowiednio do Zarządu Oddziału.

ROZDZIAŁ X
KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 55

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego i dwóch członków wybieranych co trzy lata przez Zebranie Członków Oddziału zwykłą większością głosów.

2. Pracami Komisji Rewizyjnej Oddziału kieruje jej Przewodniczący. Komisja zbiera się na wniosek Przewodniczącego lub dwóch członków.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału sprawdza przed każdym Walnym Zebraniem Oddziału dokumentację i stan majątkowy Oddziału Towarzystwa oraz ocenia jego działalność merytoryczną. Z czynności swych składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Oddziału, stawiając wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

4. Komisja Rewizyjna Oddziału zatwierdza sprawozdania finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat Oddziału Towarzystwa.

5. Decyzje Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej składu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Z zastrzeżeniem ust. 1 – 5, postanowienia Statutu dotyczące Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej Oddziału.

ROZDZIAŁ XI
ROZWIĄZANIE ODDZIAŁU

§ 56

Samorozwiązanie Oddziału może nastąpić na nadzwyczajnym lub zwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału przy obecności 2/3 ogółu członków Oddziału Towarzystwa, większością 3/4 głosów obecnych członków.

§ 57

Rozwiązania Oddziału może dokonać Zarząd Główny w przypadku rażącego naruszania Statutu przez członków Oddziału i braku adekwatnych reakcji Zarządu Oddziału.

§ 58

W razie rozwiązania Oddziału Zarząd Główny podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Oddziału.

ROZDZIAŁ XII
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 59
1. Majtek Towarzystwa pochodzi:
1.1. ze składek członkowskich, płatnych rocznie w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny;
1.2. z dochodów z wydawnictw;
1.3. z subwencji publicznych;
1.4. z wpływów nadzwyczajnych;

1.5. z odsetek od lokat bankowych;

1.6. z wpływów z działalności gospodarczej, szkoleniowej, doradczo-eksperckiej, usługowo-badawczej.

2. Wszelkie dochody Towarzystwa mogą być użyte wyłącznie na cele statutowe.

§ 60
1. Środki finansowe Towarzystwa są gromadzone na koncie bankowym.

9

2. Środki finansowe wypracowane przez Oddziały są gromadzone przez Zarząd Główny na subkontach przypisanych do poszczególnych Oddziałów. Każdy z Oddziałów posiada swoje subkonto.

3. Środki finansowe zgromadzone na kontach Oddziałów mogą być wykorzystane zgodnie z działalnością statutową PTL na wniosek Zarządu Oddziału i po uzyskaniu aprobaty Zarządu Głównego lub Przewodniczącego Zarządu Głównego.

§ 61

1. Zarządy Oddziałów przekazują Zarządowi Głównemu 20% dochodów ze swojej działalności.

2. Pozostałe 80% dochodów Oddziału wykorzystywane jest na cele statutowe przez Zarząd Oddziału po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ XIII
PRZEPISY KOŃCOWE
ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 62

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić uchwałą Walnego (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) Zebrania Członków, większością 3/4 głosów obecnych członków Towarzystwa.

§ 63

W razie rozwiązania Towarzystwa jego majątek przechodzi na podmiot o celach zbliżonych do Towarzystwa, wskazany przez Walne Zebranie Członków w uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 64

Likwidację Towarzystwa przeprowadza Zarząd Główny, chyba że Walne Zebranie Członków wyznaczy inny organ lub osoby do przeprowadzenia jego likwidacji.

 

Zarząd

Siedziba Zarządu Głównego PTL

Adres: ul. Sowińskiego 17, kod. 20-040 Lublin

mapa google


Dyżury: czwartek, piątek w godz. 8.00 - 13.00

Kierownik Biura ZG PTL:  mgr Łukasz Maj 534-695-792
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Regon: 000816279

NIP: 712-25-21-330

Konto bankowe: PKO S.A. II O. Lublin

nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106

Nr KRS Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 4328

Skład Zarządu Głównego PTL w kadencji 2017-2020

Przewodnicząca prof nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) biogram

Wiceprzewodniczący prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
biogram

Wiceprzewodniczący prof. nadzw. dr hab. Stanisław Milewski (Uniwersytet Gdański)
biogram


Sekretarz dr Urszula Jęczeń (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
biogram

Skarbnik dr Renata Kołodziejczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
biogram

Członkowie dr Katarzyna Kaczorowska-Bray (Uniwersytet Gdański)
biogram

prof. nadzw. dr hab. Anita Lorenc (Uniwersytet Warszawski)
biogram

dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
biogram

dr Olga Przybyla (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
biogram

prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
biogram

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
biogram

Oddział Lubelski

LOGOMINapis2
 

Polskie Towarzystwo Logopedyczne
Oddział Lubelski
ul Sowińskiego 17   20 - 040 Lublin
tel:  adres e - mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mapa

 

Skład Zarządu

Przewodnicząca:
mgr Kamila Bigos

Z-ca Przewodniczącej:
mgr Anna Telenkiewicz

Sekretarz:
mgr Paulina Mistal

Skarbnik:
mgr Karolina Małocha

 

 

                                                                                               

 

„Twórczy język" w ruchu – metoda choreoterapeutyczna w terapii logopedycznej"

LOGOMINapis2Szanowni Państwo,
zapraszamy na pierwsze szkolenie organizowane przez Lubelski Oddział PTL pt. „Twórczy język" w ruchu – metoda choreoterapeutyczna w terapii logopedycznej".

Szczegółowe informacje:

Prowadzący: mgr Sylwia Sawa-Pasternak – pedagog, choreoterapeuta, arteterapeuta, trener szkoleń, instruktor tańca oraz animator społeczny, właścicielka firmy "ISKRA – edukacja, animacja, szkolenia"
Adresaci szkolenia: logopedzi, pedagodzy, terapeuci, studenci, rodzice

Wpływ diety na zaburzenia neurologiczne

LOGOMINapis2Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt. „Wpływ diety na zaburzenia neurologiczne", które zostanie poprowadzone przez Panią Izabelę Bronisz doktor nauk medycznych z zakresu biologii medycznej, absolwentkę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie na kierunku poradnictwo dietetyczne. 

OBLICZA LOGOPEDII „Interdyscyplinarność i samodzielność

LOGOMINapis2Szanowni Państwo,
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Lubelski Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pragną serdecznie zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskim Sympozjum "OBLICZA LOGOPEDII „Interdyscyplinarność i samodzielność". Sympozjum odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2016 roku w Lublinie  Zaproszenie 

Podkategorie

Podkategorie

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2