Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia

W dniach 15-16 czerwca 2013 roku Zarząd Podlaskiego Oddziału PTL zorganizował 2-dniowe warsztaty pt: „Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia”. Warsztaty przeprowadziły mgr Anna Paluch i mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz - specjalistki ds. afazji dziecięcej, które na co dzień zajmują się szeroko pojętą diagnozą oraz terapią dzieci afatycznych w Krakowie.
W programie były ujęte treści dotyczące aspektów językowych, psychologicznych i neuropsychologicznych. Dogłębnie zostały omówione zagadnienia dotyczące sposobu prowadzenia diagnozy, różnicowania afazji od innych (nieafatycznych) zaburzeń mowy, oraz zagadnienia dotyczące objawów i ich mechanizmów. Prowadzące przez cały okres szkolenia odnosiły się do konkretnych przypadków swoich podopiecznych, szeroko omawiając każdą z postaci afazji. Przedstawiły i omówiły opinie logopedyczne jak również zaprezentowały bogaty materiał audiowizualny, który był znakomitym uzupełnieniem treści.
Program warsztatów obejmował:

1. Omówienie problemów związanych z terminologią:
- uzasadnienie wyboru stosowanych terminów,
- uzasadnienie wykluczenia terminów nieadekwatnych do istoty zaburzenia,
- dyskusja.
2. Problemy związane z diagnozą:
- różnicowanie niedokształcenia mowy o typie afazji w stosunku do innych podobnych zaburzeń rozwojowych (niedosłuch, autyzm, upośledzenie umysłowe, opóźniony rozwój mowy, Zespół Aspergera, dyzartria),
- sposób przeprowadzenia diagnozy,
- wyodrębnienie istotnych kryteriów diagnostycznych.
3. Opis zaburzenia od strony językoznawczej i psychologicznej:
- rodzaje niedokształcenia mowy, charakterystyka dzieci,
- omówienie zaburzonych mechanizmów mowy,
- analiza przykładów, zajęcia warsztatowe.
4. Prezentacje materiałów filmowych, przykładowych opinii logopedycznych o dzieciach.
5. Terapia:
- zasady terapii,
- sposób prowadzenia terapii,
- wykorzystywane w terapii metody,
- przykłady ćwiczeń.,
6. Wspólne podsumowanie – wnioski.

Dziękuję serdecznie Pani Ani Paluch i Pani Eli Drewniak-Wołosz za przyjęcie zaproszenia do Białegostoku i przeszkolenie prawie 30 logopedów w zakresie afazji dziecięcej. Wiedza i umiejętności praktyczne obu Pań a także sposób prowadzenia warsztatów wywarło ogromne wrażenie na uczestnikach. Po spotkaniu zrodziło się szereg pytań, na które prowadzące odpowiadały w sposób bardzo wyczerpujący.
Wszystkim uczestnikom warsztatów życzę samej radości w okresie urlopowym.

Z pozdrowieniami
mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2