Metody i techniki terapii logopedycznej. Od teorii do praktyki – doniesienia z Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

Dnia 6 października 2015 roku odbyło się spotkanie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Podlaskiego. Dotyczyło ono OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ pt. „Metody i techniki terapii logopedycznej. Od teorii do praktyki", która odbyła się w Warszawie w dniach 11-13 września bieżącego roku. Informacje z konferencji przedstawiła mgr Barbara Nawrocka – logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prelegentka w dużym skrócie przekazała najciekawsze doniesienia, omówiła najbardziej interesujące wykłady i tematy poruszane podczas wrześniowej konferencji. Jednym z nich był wykład dr J. Panasiuk (UMCS, Lublin) dotyczący diagnozy i terapii logopedycznej osób z zespołem psychoorganicznym czołowym.

Na szczególną uwagę zasłużył również standaryzowany Test Rozwoju Językowego autorstwa m.in. M. Smoczyńskiej oraz E. Haman służący przeprowadzeniu pełnej diagnozy dzieci z SLI i innymi zaburzeniami językowymi. Według prowadzącej wartym wspomnienia był również wykład dr A. Lorenc (UMCS, Lublin) dotyczący metody werbo-tonalnej oraz wystąpienie mgr H. Sieńkowskiej, studium przypadku dziewczynki z implantem pniowym. Ponadto prelegentka wskazała na wystąpienie mgr inż. J. Urbańskiego i mgr T. Rozwalka odsyłając do zapoznania się z programem terapeutycznym „Dr Neuronowski", a także na wykład dr N. Siudzińskiej (IPS, IMiD) omawiający terapię logopedyczną dzieci po zabiegu faryngoplastyki. M.in. zaakcentowane zostało również wystąpienie mgr M. Mrozowskiej (IPS, UW) odnoszące się do terapii osób jąkających się M. Schwartza opartej na technice pasywnego przepływu powietrza.
Pani Barbarze Nawrockiej dziękujemy za spotkanie inspirujące do dalszych poszukiwań - wskazanie najciekawszych tematów konferencji, zaakcentowanie powstania nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych.

Opracowanie: mgr Magdalena Maj

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2