Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS

Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego serdecznie zaprasza 27.11. 2013 (środa) o godz. 17.00 na spotkanie z mgr Dorotą Matejko – certyfikowanym terapeutą metody Johansen IAS, surdopedagogiem, balbutologiem, neurologopedą. Temat spotkania: „Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej”. Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Mazowiecka 35, pokój 22.


Przewodnicząca Oddziału Podlaskiego PTL
Urszula Karpińska-Sterkowiec


Walne zebranie Członków Podlaskiego Oddziału PTL

19 września 2013 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie Członków Podlaskiego Oddziału Podlaskiego PTL, na którym przedstawione zostało sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu (lata 2010-2013). Wybrano nowy Zarząd Oddziału oraz omówiono plan pracy na kolejne lata.
W imieniu ustępującego Zarządu pragnę podziękować wszystkim, którzy w naszych działaniach okazali wsparcie i życzliwość oraz brali czynny udział w zebraniach naszego Oddziału służąc nieocenioną pomocą i dobrą radą. Wdzięczność pragnę wyrazić p. Karolowi Pawlasowi, który jako administrator strony zamieszcza niezbędne informacje o spotkaniach naszego Oddziału, szkoleniach i warsztatach.

Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca Podlaskiego Oddziału PTL

Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia

W dniach 15-16 czerwca 2013 roku Zarząd Podlaskiego Oddziału PTL zorganizował 2-dniowe warsztaty pt: „Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia”. Warsztaty przeprowadziły mgr Anna Paluch i mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz - specjalistki ds. afazji dziecięcej, które na co dzień zajmują się szeroko pojętą diagnozą oraz terapią dzieci afatycznych w Krakowie.
W programie były ujęte treści dotyczące aspektów językowych, psychologicznych i neuropsychologicznych. Dogłębnie zostały omówione zagadnienia dotyczące sposobu prowadzenia diagnozy, różnicowania afazji od innych (nieafatycznych) zaburzeń mowy, oraz zagadnienia dotyczące objawów i ich mechanizmów. Prowadzące przez cały okres szkolenia odnosiły się do konkretnych przypadków swoich podopiecznych, szeroko omawiając każdą z postaci afazji. Przedstawiły i omówiły opinie logopedyczne jak również zaprezentowały bogaty materiał audiowizualny, który był znakomitym uzupełnieniem treści.

Sprawozdanie z EDL na Podlasiu

Sprawozdanie z EDL na Podlasiu

11 marca 2013 r. Podlaski Oddział PTL zorganizował spotkanie, na którym została podsumowana akcja Europejskiego Dnia Logopedy przeprowadzona na terenie naszego województwa. Do akcji przyłączyło się 19 placówek, spośród których swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliło się 42 logopedów. Dzięki podjętym działaniom udało się zdiagnozować zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe, borykające się z różnymi problemami logopedycznymi:
- dzieci do lat trzech – przyjęto 10 dzieci
- dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – przyjęto 94 dzieci
- młodzież – przyjęto 46 osób
- dorośli – przyjęto 8 osób

Ocena zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem

13 grudnia 2012 r. Zarząd Podlaskiego Oddziału PTL zorganizował spotkanie na temat: „Ocena zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem”. Wykład poprowadziła mgr Anna Jaźwińska – neurologopeda, pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach oraz pracownik Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Przyjazny Domek” w Białymstoku.

Wykład obejmował następujące zagadnienia:

Ocena zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem

Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego serdecznie zaprasza 13.12. 2012 (czwartek) o godz. 16.30 na wykład z mgr Anną Jaźwińską- neurologopedą, pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach oraz Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Przyjazny Domek” w Białymstoku, gdzie prowadzi terapię zaburzeń komunikacji wynikających z autyzmu.
Temat spotkania: „Ocena zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem” Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Mazowiecka 35, pokój 22
Przewodnicząca Oddziału Podlaskiego PTL
Urszula Karpińska-Sterkowiec

SLI  specyficzne zaburzenie językowe

8 października 2012 r. podlaski oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zorganizował pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie, na które przybyli logopedzi, członkowie i sympatycy oddziału.
Tematem przewodnim były doniesienia z ostatniej, międzynarodowej konferencji Pt.: „SLI – specyficzne zaburzenie językowe – diagnoza, prognoza, interwencja”, która odbyła się w Warszawie w dniach 5-8 lipca 2012 roku.

Zastosowanie AAC u dzieci z MPDz i u dzieci z dużymi trudnościami w porozumiewaniu się.

W dniu 18 czerwca odbyła się prelekcja dla logopedów województwa podlaskiego nt „Zastosowanie AAC u dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i u dzieci z dużymi trudnościami w porozumiewaniu się”, które prowadziła mgr Małgorzata Szymanowska – neurologopeda z przedszkola dla dzieci z MPDz „Jasny Cel” w Białymstoku.
W pierwszej części spotkania prelegentka przedstawiła specyfikę pracy z dziećmi w Ośrodku „Jasny Cel”. Do placówki uczęszczają dzieci z MPDz i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Wiodącą metodą nauczania i usprawniania dzieci jest System Nauczania Kierowanego, który kompleksowo usprawnia zaburzone funkcje, uwzględniając wszystkie zaburzone sfery rozwoju dziecka.
 

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2