Statut Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1.
Towarzystwo nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Logopedyczne i może używać nazwy skróconej "PTL".

§ 2.
Siedzibą Towarzystwa jest Lublin, terenem jego działalności Rzeczpospolita Polska. Towarzystwo może działać poza granicami RP zgodnie z prawem Polskim.

PRZEDMIOT I CEL
§ 3.
Głównym celem Towarzystwa jest szerzenie znajomości i rozumienia wiedzy logopedycznej.

§ 4.
Celem Towarzystwa jest także działalność naukowa i dydaktyczna prowadząca do rozwoju wiedzy logopedycznej.

§ 5 a.
Cel powyższy Towarzystwo osiąga poprzez:

a) podejmowanie i popieranie badań logopedycznych;
b) opiekę nad nauczaniem i stosowaniem zasad logopedii we wszelkiego typu instytucjach wychowawczych;
c) działalność pomocniczą dla kształcenia zawodowego logopedów;
d) zebrania naukowe, organizowanie odczytów, kursów, sympozjów itp.;
e) wydawanie stałego organu pt. "Logopedia-Zagadnienia Kultury Żywego Słowa" oraz podejmowanie i ogłaszanie innych prac i wydawnictw z zakresu logopedii;
f) współpracę z towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach.

§ 5 b.
Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

CZŁONKOWIE

§ 6 a.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych;
b) honorowych.

§ 6 b.
Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski oraz innego państwa, który:

a) akceptuje cele statutowe Towarzystwa;
b) deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa.

§ 6 c.
Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Towarzystwa poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.

§ 7 a.
Członek zwyczajny ma prawo:

a) otrzymywania wydawnictw Towarzystwa bezpłatnie lub ulgowo w granicach uprawnień Zarządu;
b) uczestnictwa w zebraniach, odczytach;
c) czynnego uczestnictwa w Walnych Zebraniach Towarzystwa, przy czym członkowie krajowi mają czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa;
e) korzystać z pomocy Towarzystwa.

§ 7 b.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

a) przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa;
b) czynne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa;
c) regularne płacenie składek.

§ 7 c.
Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona dla rozwoju logopedii albo też dla Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Głównego.

§ 7 d.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zostaje zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 8 a.
Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

a) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka;
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
c) wykreślenia przez Zarząd, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe z przyczyn niezależnych;
d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa;
e) wykreślenia przez Zarząd, gdy członek nie ureguluje składki do końca roku kalendarzowego, którego składka dotyczy.

§ 8 b.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

WALNE ZEBRANIE

§ 9 a.
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

§ 9 b.
Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 10.
Walne Zebranie zwyczajne zwołuje raz na trzy lata Zarząd Główny, który zawiadamia o tym członków co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.

§ 11 a.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) omawianie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego;
b) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za działalność w ciągu kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) ustalanie i wytyczanie planu pracy na następną kadencję;
d) wybieranie członków Zarządu Głównego;
e) wybieranie członków Komisji Rewizyjnej;
f) decydowanie o ważniejszych sprawach finansowych na wniosek Zarządu Głównego;
g) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;
h) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Towarzystwa;
i) rozpatrywanie odwołań od wszystkich uchwał Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
j) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 11 b.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu, które zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 12.
Walne Zebranie uchwala ważnie w obecności przynajmniej 1/10 wszystkich członków. W przypadku braku kwalifikowanej liczby obecnych członków Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie (o godzinę później) bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 13 a.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje w razie potrzeby Zarząd:

1/ z własnej inicjatywy;
2/ na żądanie pisemne Komisji Rewizyjnej;
3/ na pisemny wniosek co najmniej 50 członków zwyczajnych.

§ 13 b.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 13 c.
O terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Główny zawiadamia członków przynajmniej na 1 miesiąc przed zebraniem.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 14.
Na Zarząd Główny składa się od dziewięciu do jedenastu członków wybieranych co trzy lata na Walnym Zebraniu zwyczajną większością głosów obecnych członków. Zarząd Główny konstytuuje się, wybierając ze swego grona przewodniczącego, jego dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika.

§ 15.
Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku kalendarzowym.

§ 16 a.
Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizowanie i nadawanie kierunku ogólnej działalności Towarzystwa, określonej w § 3 i 4;
b) zarządzanie majątkiem Towarzystwa i ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej;
c) powoływanie Komitetów Redakcyjnych organu oraz innych publikacji logopedycznych Towarzystwa;
d) ogłaszanie drukiem sprawozdań z trzyletniej działalności całego Towarzystwa;
e) koordynowanie i wspomaganie pracy Oddziałów Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
f) zwoływanie Walnych Zebrań zwyczajnych i nadzwyczajnych;
g) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów PTL, w przypadku podejmowania przez Oddział działalności niezgodnej ze Statutem PTL;
h) przyjmowanie sprawozdań z działalności Oddziałów;
i) rozstrzyganie sporów wynikłych w łonie Towarzystwa na tle jego działalności;.
j) zatrudnianie pracowników;
k) przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków
l) przygotowywanie sprawozdań finansowych, bilansu oraz rachunku zysków i strat Towarzystwa.

§ 16 b.
Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 składu Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16 c.
W przypadku śmierci, wykluczenia z Towarzystwa lub rezygnacji któregoś z członków Zarządu w czasie trwania kadencji Zarząd ma prawo w jego miejsce powołać innego członka Towarzystwa lub pracować w zmniejszonym składzie.

§ 16 d.
Zmniejszenie lub zmiany w składzie Zarządu dokonywane na podstawie § 16 c nie mogą przekroczyć w ciągu kadencji 1/3 składu Zarządu.

§ 17.
Decyzje o charakterze majątkowym Towarzystwa wymagają podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub jednego z jego zastępców oraz sekretarza lub skarbnika i oni też reprezentują Towarzystwo na zewnątrz.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 18 a.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego i dwóch członków wybieranych co trzy lata przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

§ 18 b.
Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący. Komisja zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym na wniosek Przewodniczącego lub dwóch członków.

§ 18 c.
W przypadku śmierci, wykluczenia z Towarzystwa lub rezygnacji którego z członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna ma prawo w jego miejsce powołać innego członka Towarzystwa lub pracować w zmniejszonym składzie.

§ 18 d.
Zmniejszenie lub zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej dokonywane na podstawie § 18 c nie mogą przekroczyć w ciągu kadencji 1/3 jej składu.

§ 19 a.
Komisja Rewizyjna sprawdza przed każdym Walnym Zebraniem dokumentację i stan majątkowy Towarzystwa oraz ocenia jego działalność merytoryczną. Z czynności swych składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu, stawiając wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

§ 19 b.
Komisja Rewizyjna zatwierdza sprawozdania finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat Towarzystwa.

§ 19 c.
Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej składu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

ODDZIAŁY

§ 20 a.

a) Oddział PTL jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 15 członków;
b) Oddział PTL może powstać w rejonie, w którym zamieszkuje lub pracuje co najmniej 15 członków PTL. Oddział PTL może posiadać osobowość prawną;
c) teren działalności Oddziału i miejsce siedziby jego władz ustala Zarząd Główny;
d) Zarząd Oddziału ma prawo używać pieczęci podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Logopedyczne oraz z nazwą Oddziału i adresem.

§ 20 b.
Najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Oddziału.

§ 21.
Walne Zebranie Członków Oddziału Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22.
Walne Zebranie zwyczajne zwołuje raz na trzy lata Zarząd Oddziału, który zawiadamia o tym członków co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.

§ 23 a.
Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

a) omawianie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;
b) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału za działalność w ciągu kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) ustalanie i wytyczanie planu pracy na następną kadencję;
d) wybieranie członków Zarządu Oddziału;
e) wybieranie członków Komisji Rewizyjnej;
f) decydowanie o ważniejszych sprawach finansowych na wniosek Zarządu Oddziału,
g) nadawanie godności członka honorowego Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału,
h) rozpatrywanie odwołań od wszystkich uchwał Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej,
i) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Oddziału Towarzystwa.

§ 23 b.
Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Oddziału.

§ 24.
Walne Zebranie Oddziału uchwala ważnie w obecności przynajmniej 1/5 wszystkich członków Oddziału. W przypadku braku kwalifikowanej liczby obecnych członków Oddziału Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie (o godzinę później) bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 25 a.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje w razie potrzeby Zarząd Oddziału:

a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie pisemne Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 członków Oddziału.

§ 25 b.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału powinno być zwołane w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25 c. O terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału przynajmniej na 1 miesiąc przed zebraniem.

ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 26 a.
Zarząd Oddziału składa się z członków wybieranych co trzy lata na Walnym Zebraniu zwyczajną większością głosów obecnych członków.

§ 26 b.
Zarząd Oddziału liczy pięć osób a w Oddziałach powyżej 100 członków siedem osób. Zarząd Oddziału konstytuuje się wybierając ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę lub zastępców, sekretarza, skarbnika.

§ 26 c.
Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Oddziału. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku kalendarzowym.

§ 27 a.
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a) realizowanie i nadawanie kierunku ogólnej działalności Oddziału Towarzystwa, określonej w § 3 i 4 statutu;
b) zarządzanie majątkiem Oddziału Towarzystwa i ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej w Oddziale;
c) ogłaszanie drukiem sprawozdań z trzyletniej działalności Oddziału Towarzystwa;
d) zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału zwyczajnych i nadzwyczajnych;
e) przygotowanie sprawozdań z działalności Oddziałów;
f) rozstrzyganie sporów wynikłych w łonie Oddziału Towarzystwa na tle jego działalności;.
g) zatrudnianie pracowników w Oddziale,
h) przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Oddziału Towarzystwa
i) przesyłanie sprawozdań ze swojej działalności Zarządowi Głównemu raz na trzy lata w terminie określonym przez ZG PTL;
j) reprezentowanie Oddziału wobec ZG PTL oraz innych instytucji i osób
k) przyjmowanie sprawozdań finansowych, zatwierdzanie bilansu i rachunku wyników zysków i strat Oddziału.
l) przygotowanie sprawozdań finansowych, bilansu zysków i strat Oddziału.

§ 27 b.

Decyzje Zarządu Oddziału podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 składu Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 27 c.
W przypadku śmierci, wykluczenia z Oddziału Towarzystwa lub rezygnacji któregoś z członków Zarządu Oddziału w czasie trwania kadencji Zarząd Oddziału ma prawo w jego miejsce powołać innego członka Oddziału Towarzystwa lub pracować w zmniejszonym składzie.

§ 27 d.
Zmniejszenie lub zmiany w składzie Zarządu dokonywane na podstawie § 27 c nie mogą przekroczyć w ciągu kadencji 1/3 składu Zarządu Oddziału.

§ 27 e.
Decyzje o charakterze majątkowym Oddziału Towarzystwa wymagają podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28 a.
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego i dwóch członków wybieranych co trzy lata przez Walne Zebranie Oddziału zwykłą większością głosów.

§ 28 b.
Pracami Komisji Rewizyjnej Oddziału kieruje jej Przewodniczący. Komisja zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym na wniosek Przewodniczącego lub dwóch członków.

§ 28 c.
W przypadku śmierci, wykluczenia z Oddziału Towarzystwa lub rezygnacji któregoś z członków Komisji Rewizyjnej Oddziału w czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo w jego miejsce powołać innego członka Oddziału Towarzystwa lub pracować w zmniejszonym składzie.

§ 28 d.
Zmniejszenie lub zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Oddziału dokonywane na podstawie § 28 c nie mogą przekroczyć w ciągu kadencji 1/3 jej składu.

§ 29 a.
Komisja Rewizyjna Oddziału sprawdza przed każdym Walnym Zebraniem Oddziału dokumentację i stan majątkowy Oddziału Towarzystwa oraz ocenia jego działalność merytoryczną. Z czynności swych składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Oddziału, stawiając wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

§ 29 b.
Komisja Rewizyjna Oddziału zatwierdza sprawozdania finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat Oddziału Towarzystwa.

§ 29 c.
Decyzje Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej składu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 30 a.
Rozwiązanie Oddziału może nastąpić na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału przy obecności 2/3 ogółu członków Oddziału, większością 3 głosów obecnych członków lub na wniosek Zarządu Głównego, który podejmie taką decyzję jeśli działalność Oddziału nie jest zgodna ze Statutem.

§ 30 b.

W razie rozwiązania Oddziału jego majątek przechodzi na własność Zarządu Głównego.

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 31 a.
Majtek Towarzystwa pochodzi:

a) ze składek członkowskich, płatnych rocznie w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny;
b) z dochodów z wydawnictwa;
c) z subwencji publicznych;
d) z wpływów nadzwyczajnych;
e) odsetek od lokat bankowych;
f) wpływów z działalności gospodarczej.

§ 31 b.
Przedmiotem działalności gospodarczej PTL jest wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 9112 Z działalność organizacji profesjonalnych; według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) 9112.

§ 32.
Wszelkie dochody Towarzystwa mogą być użyte wyłącznie na cele statutowe określone w § 3 i 4 statutu.

ROZWIĄZANIE

§ 33 a.

Rozwiązanie Towarzystwa lub likwidacja może nastąpić tylko na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu przy obecności 2/3 ogółu członków Towarzystwa, większością 3/4 głosów obecnych członków.

§ 33 b.
W razie rozwiązania majątek Towarzystwa przechodzi na towarzystwo naukowe o celach zbliżonych, wyznaczone przez ostatnie Walne Zebranie.

§ 33 c.
Likwidację Towarzystwa przeprowadza Zarząd Główny Towarzystwa, chyba że Walne Zebranie wyznaczy inny organ do przeprowadzenia likwidacji.

20142015

logop okl 42

Okładka46