Procedury Recenzowania

PROCEDURY RECENZOWANIA
Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.

Etapy przyjmowania i procedury recenzowania artykułów:
Nadesłanie artykułu do publikacji w „Biuletynie Logopedycznym" jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się przyjętej w czasopiśmie procedurze recenzowania.

Artykuły nadsyłane przez Autorów poddawane są w kolejności:

1. Komitet Redakcyjny dokonuje wstępnej oceny formalnej artykułu pod względem zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Ważne jest dostosowanie się Autora do wymagań edytorskich umieszczonych w Informacjach dla Autorów przygotowujących teksty do druku
2. Komitet Redakcyjny wydaje wstępną opinię dotyczącą artykułu. W wyjątkowych sytuacjach Redaktor Naczelny powołuje w charakterze dodatkowego recenzenta Członka Komitetu Naukowego, którego specjalizacja naukowa jest zbliżona lub tożsama z treścią ocenianego artykułu.
3. Artykułom, które wstępnie zostały zaakceptowane przez Komitet Redakcyjny, jest nadawany numer redakcyjny, który identyfikuje go na dalszych etapach procesu recenzowania.
4. Redaktor Naczelny kieruje kompletny numer czasopisma do recenzji. Numer trafia do dwóch niezależnych recenzentów, którzy recenzują każdy artykuł osobno, na specjalnych formularzach recenzyjnych. Lista recenzentów publikowana jest raz w roku na stronie redakcyjnej czasopisma.
5. Artykuły są przysłane bez nazwisk Autorów do dwóch zewnętrznych (niezależnych) recenzentów będących uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach (double-blind review proces).
6. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji. W przypadku pojawienia się uwag recenzentów artykuł zwracany jest autorowi celem dokonania sugerowanych poprawek.
7. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2